Általános Szerződési Feltételek

Adatvédelmi nyilatkozatok
A jelen általános szerződési feltételek – a továbbiakban: „ÁSZF” – a Lalita Korlátolt Felelősségű Társaság és Kozák Mihály egyéni vállalkozó.– a továbbiakban: „Szolgáltató” – által a www.108.hu, www.kozakmihaly.com, www.mihalykozak.com, www.108publishing.com, aruhaz.108.hu, ww.vegavarazs.hu honlapon keresztül nyújtott tanácsadási, értékesítési szolgáltatás – a továbbiakban: „Szolgáltatás” – igénybevételének feltételeit szabályozza.
1 A Szolgáltatás nyújtói:
Név: Lalita Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely: 1137 Budapest, Szent István krt 6. 3/12
Cégjegyzékszám: 01-09-935031
Statisztikai számjel: 24194752-4771-113-13
Adószám: 12452332-2-41
Email cím: [email protected]
Telefonszám: +36 30 464-7760

illetve

Név: Kozák Mihály egyéni vállalkozó
Levelezési cím: 2011 Budakalász, Vasút sor 56.
Adószám: 8395121598
Emailcím: [email protected]
Telefonszám: 36302318722

Adatkezelési nyilvántartási szám: NAIH-61148/2013

2 A Szolgáltatás leírása

A Szolgáltató által nyújtott life és business coaching és marketing tanácsadás, webáruház szolgáltatáson keresztül a Szolgáltató hatékony, közvetlenül alkalmazható ismereteket, ezzel kapcsolatos oktatóvideókat és egyéb tananyagokat oszt meg, illetve termékeket értékesít a Szolgáltatás tagjaival (a továbbiakban: „vásárló”).

3 A szerződés tárgya

Jelen szerződés alapján a vásárló megbízza a Szolgáltatót a Szolgáltatás keretében online marketinggel kapcsolatos tananyagok elkészítésével és a Szolgáltatáson keresztül történő rendelkezésre bocsátásával. A szerződés tárgyát képezik egyrészt a Szolgáltatáson keresztül, a szerződés megkötésének időpontjában hozzáférhető anyagok (videók, egyéb tananyagok), valamint a Szolgáltató által később elkészített, és minden hónap első napján közzétett anyagok. A Szolgáltatás kizárólagos nyújtója a Lalita Korlátolt Felelősségű Társaság és Kozák Mihály egyéni vállalkozó, akik a megbízást kifejezetten elfogadja.

Jelen szerződés egyik része sem értelmezhető úgy, hogy a szerződéses kötelezettségek teljesítéséért a Lalita Kft. és Kozák Mihály egyéni vállalkozó egyetemlegesen felelős.

4 A szerződés létrejötte

Jelen szerződés a Szolgáltató és a vásárló – a továbbiakban együtt: „Szerződő Felek” – között ráutaló magatartással, a vásárló által a www.108.hu, www.kozakmihaly.com, www.mihalykozak.com, www.108publishing.com, aruhaz.108.hu weboldalakon, vagy annak aloldalán található jelentkezési lap kitöltésével, és a „Megrendelem” gomb lenyomásával jön létre.

A vásárló jelen szerződés elfogadásával nyilatkozik arról, hogy cselekvőképessége, illetve szerződéskötési képessége nincs korlátozva.

A jelentkezés során a látogató által megadott adatoknak hiánytalannak és valósnak kell lenniük. A látogató nyilatkozik arról, hogy az így megadott adatok hiánytalanok és valósak.

Jelen Szerződés elfogadásával a vásárló kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy a Szolgáltató a szerződésszerű teljesítést a szerződés megkötése után azonnal megkezdje.

5 Jelentkezés visszaigazolása

A Szolgáltató a beérkezett regisztrációkat haladéktalanul megvizsgálja, és azok megérkezését visszaigazolja. A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy a beérkezett regisztrációt indoklás nélkül elutasítsa. Az elfogadott regisztrációk elektronikus levélben kerülnek visszaigazolásra.

6 A részvételi díj mértéke

A Szolgáltatás nyújtásáért a Szolgáltató a honlapon feltüntett összegekre jogosult..

7 A megbízási díj teljesítése

A regisztráció során a jelentkezőnek meg kell adnia érvényes bankkártyaadatait. A jelentkező kijelenti, hogy a megadott bankkártyaadatok valósak, és a megadott bankkártyával jogszerűen rendelkezik.

A Szerződő Felek kijelentik, hogy a Szolgáltatáshoz kapcsolódó, Braintree nevű fizetési rendszert a PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A., (R.C.S. Luxembourg B 118 349) üzemelteti, ami a szerződés teljesítése során a Szerződő Felek teljesítési segédjének minősül. A Braintree általános szerződési feltételei és az adatvédelmi nyilatkozata folyamatosan megismerhetők a https://www.braintreepayments.com/legal weboldalon, amiket a Szerződő Felek megismertek és elfogadtak.

8 Számlázás

A megbízási díj levonását követő 15 napon belül a Szolgáltató elektronikus vagy papír alapú számlát köteles kiállítani, amelyet a tanulói fiókon keresztül juttat el a vásárlóhoz.

9 A fogyasztókat megillető felmondási, illetve elállási jog

A fogyasztónak minősülő vásárló a szerződés megkötését követő 14 naptári napon belül azonnali hatállyal, indoklás nélkül felmondhatja a Szolgáltatás nyújtására vonatkozó szerződést. Az ingyenes próbaidőszak letelte esetén a Szolgáltató a megbízási díj időarányos részére lesz jogosult azzal, hogy a korábban megfizetett megbízási díj ezt meghaladó részét a vásárló bankkártyájára visszafizeti.

A fogyasztónak minősülő vásárló az ingó dolognak minősülő termék tulajdonjogának átruházására irányuló szerződéstől a termék átvételétől számított 14 napon belül elállhat.

10 Rendes felmondás

A Szerződő Felek bármelyike – jelen szerződés 9. pontjában foglalt rendelkezésekkel összhangban – a szerződés megkötését követő 14. nap után azt bármikor felmondhatja azzal, hogy a felmondási idő utolsó napja az utolsó megbízási díj levonását követő harmincadik napra esik.

11 Rendkívüli felmondás

A Szerződő Felek a jelen szerződést a másik félhez intézett egyoldalú jognyilatkozattal, azonnali hatállyal abban az esetben mondhatják fel, ha a másik fél a jelen szerződésből eredő lényeges kötelezettségét ismételten vagy súlyosan megszegi.

12 Kártérítési felelősség kizárása

A Szolgáltató a szerződés teljesítésével összefüggésben bekövetkező károkért való kártérítési felelősségét az irányadó jogszabályok által lehetővé tett legteljesebb mértékben kizárja.

13 Szerzői jogok

A Szerződő Felek kijelentik, hogy a www.108.hu, www.kozakmihaly.com, www.mihalykozak.com, www.108publishing.com, aruhaz.108.hu weboldalakon, annak elemei és az azon keresztül közzétett vagy értékesített, szerzői műnek minősülő összes anyag a Szolgáltató tulajdonát képezi. Jelen szerződés egyetlen része sem értelmezhető úgy, hogy az alapján a vásárló felhasználási, vagy egyéb szerzői vagyoni jogot szerez ezen anyagok részére vagy egészére. A vásárló a Szolgáltató szerzői jogainak megsértése esetére 100 000 Ft összegű kötbér megfizetésére vállal kötelezettséget.

14 Teljességi záradék

A jelen szerződés a benne szabályozott jogviszony tekintetében a Szerződő Felek teljes megállapodását tartalmazza, és bármely esetleges korábbi szóbeli vagy írásbeli megállapodást hatálytalanít.

15 A szerződés hatálya

A szerződés határozatlan időtartamra jött létre.

16 Szerződésre irányadó jog és záró rendelkezések

A felek a jelen szerződésben nem rendezett kérdések tárgyában a Ptk. és az egyéb hatályos magyar jogszabályok vonatkozó rendelkezéseit tekintik irányadónak.

A Szerződő Felek kijelentik, hogy a szerződés teljesítésének országa Magyarország.

17 Panaszkezelés

A vásárló Szolgáltatással kapcsolatos panaszait a Szolgáltató következő elektronikus levelezési címére küldheti: [email protected]

A vásárló a fentieken túl panaszával, észrevételével a következő szervekhez is fordulhat:

Továbbá:

Pest Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Békéltető Testülete:
Levelezési cím: 1119 Budapest, Etele út 59-61. II. em. 240.

Pest Megyei Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Felügyelősége:
Levelezési cím: 1052 Budapest, V. kerület Városház utca 7.

20 A Szolgáltató által igénybevett tárhelyszolgáltató adatai:

Lál Kft
8699 Somogyvámos, Fő u. 38.

A bankkártyás fizetés biztonságát az SSL védelem garantálja.

Oszd meg másokkal is